При първата консултация се провежда интервю. Препоръчително е да бъдете открити и честни по отношение на своите затруднения, чувства, мисли, поведение, очаквания. След интервюто ще получите професионални насоки за решаване на вашия проблем. При необходимост се провежда и психодиагностика за очертаване на психо-физиологичните особености.

Индивидуалната програма за следващите посещения се съгалсува с клиента. В зависимост от целите и проблематиката са възможни отделни консултации, психотерапия или усвояване на Автогенен тренинг.

Консултиране

Консултацията е насочена към формулиране на проблема и очертаване на различни стратегии за неговото разрешаване.

Психотерапия

Психотерапията се състои в откриване на причините и механизмите довели до неблагоприятното състояние и разработване на стратегии за позитивна промяна. Крайната цел е автономност, самоконтрол и себеутвърждаване.

Автогенна тренировка (АТ)

АТ е научен метод, съвкупност от техники за подобряване на самоконтрола, емоционалното и физиологичното състояние. С АТ човек се научава да използва по-пълноценно своя мозък и потенциалите си.  още за АТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*